هاست سایت

پلن یک


 
25,000 ریال
ماهانه

200 مگابایت فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

2500تومان قیمت ماهانه

2500 تومان تمدید ماهانه

15000 تومان قیمت سالانه

80.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن دو


 
35,000 ریال
ماهانه

500 مگابایت فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

3500تومان قیمت ماهانه

3500 تومان تمدید ماهانه

25000 تومان قیمت سالانه

100.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن سه


 
50,000 ریال
ماهانه

1گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

5000تومان قیمت ماهانه

5000 تومان تمدید ماهانه

50.000 تومان قیمت سالانه

150.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن چهار


 
145,000 ریال
ماهانه

3 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

14500تومان قیمت ماهانه

14500 تومان تمدید ماهانه

145.000 تومان قیمت سالانه

280.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن پنج


 
295,000 ریال
ماهانه

6 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

29500تومان قیمت ماهانه

29500 تومان تمدید ماهانه

230.000 تومان قیمت سالانه

420.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن شش


 
700,000 ریال
ماهانه

20 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

70.000تومان قیمت ماهانه

70.000 تومان تمدید ماهانه

299.000 تومان قیمت سالانه

380.000 تومان قیمت یک بار خرید